تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6232
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6232
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
نامشخص
شماره پرواز
6232
کلاس پرواز
Y