شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7405
کلاس پرواز
Y