وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
VR5839
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
VR5839
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
VR5839
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
6919
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
VR5839
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
VR5839
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
نامشخص
شماره پرواز
5839
کلاس پرواز
Y