آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5685
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5685
کلاس پرواز
Y