آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5700
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
I35700
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
I35662
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5662
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5662
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
نامشخص
شماره پرواز
5662
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
I35662
کلاس پرواز
Y