معراج
شرکت هواپیمایی
معراج
مدل
Airbus
شماره پرواز
2858
کلاس پرواز
Y

معراج
شرکت هواپیمایی
معراج
مدل
Airbus
شماره پرواز
2858
کلاس پرواز
Y