آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Airbus
شماره پرواز
5661
کلاس پرواز
E

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Airbus
شماره پرواز
5661
کلاس پرواز
Z

ایران ایر تور
شرکت هواپیمایی
ایران ایر تور
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
999
کلاس پرواز
E

ماهان ایرلاین
شرکت هواپیمایی
ماهان ایرلاین
مدل
نامشخص
شماره پرواز
1045
کلاس پرواز
Y

ماهان ایرلاین
شرکت هواپیمایی
ماهان ایرلاین
مدل
Airbus
شماره پرواز
1045
کلاس پرواز
Y

ایران ایر تور
شرکت هواپیمایی
ایران ایر تور
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
999
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Airbus
شماره پرواز
5661
کلاس پرواز
E