کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
7022
کلاس پرواز
R

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
7190
کلاس پرواز
R

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
ATR
شماره پرواز
5653
کلاس پرواز
R