آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
I35698
کلاس پرواز
Y